A LEADÁSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSRA KERÜLT MÁJUS 9-IG!

LE DÉLAI POUR L’INTRODUCTION DES CONTRIBUTIONS A ÉTÉ PROLONGÉ JUSQU’AU 9 MAI !

Pályázati felhívás – „Les Questions Actuelles du Droit”

Az ELTE ÁJK Frankofón Diákkör esszépályázatot hirdet a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-,mester-, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói számára francianyelvű jogi tárgyú írások benyújtására, amelyek a jog aktuáliskihívásait, kérdéseit mutatják be. Az esszépályázat célja a francia nyelvhasználatának ösztönzése, tapasztalatszerzési és szókincsbővítési lehetőségbiztosítása szakmai nyelvi közegben. Ennek megfelelően az értékelés elsődleges szempontja a téma logikus, érthető és alapos feldolgozása.

Milyen írásokat várunk?

A pályázatra a jogtudomány vagy ajogalkalmazás valamely aktuális kérdését bemutató írások nevezhetőek, jogterülettől függetlenül. Így köz-vagy magánjoggal, büntetőjoggal, nemzetközi- és európai joggal foglalkozóírásokat ugyanúgy várunk, mint jogelméleti témában írottakat. Ilyen téma lehetpéldául a digitalizáció, a koronavírus-járvány, a Brexit, a klímaváltozás vagyéppen az elmúlt időszak bírósági vagy joggyakorlata által felvetett egyes jogi kérdések és az arra való megoldási javaslatok bemutatása. Ezek a témák csak mintaként szolgálnak, bármely kérdéskör feldolgozható.

Pályázati feltételek

Pályamunkát bármely alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgató beküldhet.

A pályázatban nem vehet részt doktori képzés hallgatója, sem olyan hallgató, aki az ELTE ÁJK Frankofón Diákkör szervezője, valamint a szervezők és a bírálóbizottság tagjainak hozzátartozója.

Tartalmi és formai követelmények

Pályázni legalább 10.000, legfeljebb 20.000 leütés (szóközökkel együtt, körülbelül 5-10 oldal) terjedelmű francia nyelvű dolgozattal lehet. A dolgozatokat el kell látni címoldallal, illetve tartalomjegyzékkel és a felhasznált irodalom jegyzékével, a felhasznált forrásokat lábjegyzetekben is fel kell tüntetni. A terjedelem nem foglalja magába a tartalom- és irodalomjegyzéket, illetve címoldalt.

A pályázatra márkorábban, máshol leadott tanulmánnyal vagy annak kivonatával, fordításával is lehet jelentkezni. Így évfolyam- vagy szakdolgozat terjedelemhez igazított, francia nyelvű változata is beadható, ahogyan tudományos diákköri (TDK, OTDK) dolgozatok szerkesztett változatait is várjuk.

Egy szerző egy dolgozattal pályázhat.

A pályázatokat e-mailben várjuk a frankofondiakkor@ajk.elte.hu címre.

Az e-mailben meg kell jelölni a pályázó nevét, e-mail címét, felsőoktatási intézményét, szakját és jeligéjét, illetve a dolgozat címét.

Az anonimizált, jeligével ellátott dolgozatot PDF formátumban kérjük csatolni. A dolgozatból nem derülhet ki a pályázó személyazonossága és egyeteme.

Fenntartjuk a jogot, hogy a beérkezett munkákat plágiumkeresővel átvizsgáljuk.

A LEADÁSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSRA KERÜLT MÁJUS 9-IG (23:59). A határidő jogvesztő.

A dolgozatok elbírálása

A dolgozatokat egy, a budapesti Francia Intézet munkatársaiból és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatóiból álló zsűri fogja értékelni. Az eredményeket közzétesszük az ELTE ÁJK honlapján, valamint a Frankofón Diákkör oldalán is, a nyerteseket e-mail-ben értesítjük, legkésőbb június végéig.

A pályamunkák díjazása

A három legjobb pályamű elismerő oklevélben és a pályázat támogatói (például a Francia Intézet) által felajánlott nyereményben részesül.

Különdíjakban részesülnek az egyes jogterületek legjobb pályaművei.

Minden dolgozat, amelyet a szakmai zsűri közlésre alkalmas színvonalúnak talál, megjelenési lehetőséget kap az ELTE ÁJK Frankofón Diákkörének évente kiadott folyóiratában, az Évkönyvben (Annuaire). A megjelentetéshez dolgozatok a szerzővel egyeztetve formai és stilisztikai szempontból szerkesztésre kerülnek.

A három legjobb, tudományos igényű pályamunkája beküldési lehetőséget kap az egyébként hallgatók számára nem nyitott, a magyarországi tudományos folyóiratok legmagasabb kategóriájában rangsorolt ELTE Annales soron következő számába. A beküldött cikkekhez a folyóirat peer review-t és további követelményeket írhat elő.

A díjak átadásának módja a járványügyi intézkedések alakulásától függ.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben ne kerüljön minden díj kiosztásra.